AR-GE

  • Ar-Ge
  • Ar-Ge

Sivil Havacılık sektöründe Türkiye'nin en önde gelen firması Gökçen Havacılık, araştırma ve geliştirme çalışmalarına çok önem vermektedir.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) "Bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir değişle, yenilikçilik yoluyla büyüme ve gelişmenin başlıca bir unsurudur. Ar-Ge yapan kuruluşlar, üretkenliklerini ve üretim kalitelerini artırmak veya yeni ürün ve hizmetler yaratmak amacını taşırlar.

Hayatın her aşamasında yer alan AR-GE çalışmaları, doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini arttırıcı faaliyetleri içerir ve AR-Ge 'ye önem veren ülkeler, refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır.

AR-GE' nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmektedir. Bu nedenle de AR-GEnin verimsiz bir yatırım olduğu, harcanan kaynağın boşa gideceği zihniyeti mutlaka terkedilmelidir. AR-GE yatırımlarına harcanan paranın kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede çok daha fazlasıyla geri döndüğü artık herkesçe bilinen bir gerçektir.

AR-GE'nin üç bölümü vardır:

1- Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

2- Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırmadan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

3- Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına veya hâlihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Gökçen Havacılık Ar-Ge